Článek 1 - Vstup na víceúčelové hřiště

1. Používání víceúčelového hřiště (dále jen hřiště) je založeno na společenských pravidlech v duchu fair play. Tímto se rozumí dodržování platební morálky, respektování pořadí dle návštěvních hodin apod. V případě zjištění nedodržování stanovených pravidel, nebude návštěvníkovi umožněn vstup na hřiště, a to do doby uhrazení dlužné částky.

2. Používání hřiště je dovoleno pouze v provozní době. Vstup je oprávněný pouze po uhrazení jednorázového vstupného nebo s platnou permanentkou. Jednorázové vstupné se hradí vhozením odpovídající částky do pokladničky u vstupu na hřiště. Permanentní vstupenka je zájemci předána po uhrazení určené částky v kanceláři OÚ u pí Pavly Vítové v úřední hodiny. Seznam držitelů permanentek je zveřejněn ve vitríně.

3. Návštěvníci jsou povinni se zapsat do Knihy návštěv víceúčelového hřiště (datum, jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, herní doba) umístěné ve vitríně u vstupu na hřiště. Klíč od vstupní branky na hřiště je umístěn ve vitríně. Po ukončení hry a úpravy hřiště vrací návštěvník po uzamčení branky klíč zpět do vitríny na určené místo.

4. Pro veřejnost bude možno hřiště využívat v r. 2020 od provedení vyčištění hrací plochy a nasazení sítě do 30.10. (dle aktuálního počasí).

5. Vyhrazená doba pro žáky základní školy, za účelem tělesné výchovy, je vždy v úterý a ve čtvrtek v době 10.30 – 12.30 hodin.

6. Vstupem do prostoru hřiště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů provozovatele.

7. Permanentní vstupenky pro veřejnost platí pro rok 2020 v hodnotě 250,- Kč/sezónu. Platba se provádí pouze u pí Vítové v kanceláři OÚ.

8. Platba jednorázového vstupného je 60,- Kč na hodinu za využití hřiště bez ohledu počtu návštěvníků.

9. Pokud hraje držitel permanentky s hráčem, který není držitelem permanentky, hradí tento hráč polovinu hodinové sazby.

10. Děti do 15 ti let mají vstup zdarma.

11. Děti mladší 10 let mají vstup na hřiště dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Vstup zdarma je podmíněn aktivní účastí hry dítěte.

12. Je povinností každého hráče, aby měl na hřišti u sebe permanentku nebo byl zapsán v Knize návštěv z důvodu namátkové kontroly.

13. Rezervaci hřiště je možno provést na základě rozvrhu a herního plánu. Rozvrh a herní plán je umístěn ve vitríně u vstupu na hřiště.

14. Rezervaci je nutno zrušit nejpozději do 20. hodiny předcházejícího dne.

15. Herní doba na hřišti je stanovena zpravidla na 60 minut. Hřiště je možno obsadit na 60 minut včetně úpravy. V případě, že nejsou další zájemci o hru, lze pobyt prodloužit. Platí, že prvních 50 minut je věnováno hře a zbývajících 10 minut je věnováno úpravě povrchu tak, aby řádně upravené hřiště mohlo být včas předáno dalšímu zájemci.

16. Denní provozní doba hřiště je 7.00 – 22.00 hodin dle počasí a ročního období.

17. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v prostorách areálu víceúčelového hřiště. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat v kanceláři OÚ.

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

2. Hřiště slouží zejména k tenisu a k provozování i jiných míčových her (volejbal, nohejbal, vybíjená
apod.). Fotbal a zejména kopání míče do oplocení je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! Touto činností dochází k poškozování oplocení.

3. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

4. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí (hladká podrážka bez výčnělků, hrotů a dutin).

5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí, je uživatel povinen neodkladně nahlásit tuto závadu odpovědné osobě.

7. Hráči jsou povinni nastoupit na kurt nejpozději do 15 minut od začátku hrací jednotky. Pokud hráči, kteří
mají hřiště reservováno, nenastoupí ve stanovenou dobu nebo je hřiště úplně volné, může být obsazeno libovolnými hráči.

8. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit hřiště - zamést povrch hřiště koštětem a vyvěsit síť z podpěr. Dále je povinen, v případě, že výškově nastavuje síť pro různé hry, uvést síť do původní polohy (pro hru tenis, nohejbal apod.).

9. Při nedodržení těchto pravidel je odpovědná osoba oprávněna ihned ukončit daným uživatelům hru a vykázat je ze hřiště.

Článek 3 - Zakázané činnosti v areálu

1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

2. Poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení víceúčelového hřiště.

3. Přemísťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa.

4. Rušit klid ostatních návštěvníků.

5. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.

6. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.

7. Vjíždět na kurt na kole a podobných dopravních prostředků a opírat je o oplocení sportoviště. Dále vjíždět na kurt na dětských šlapacích a jiných hračkách a taktéž vnášet jakékoli hračky na kurt.

8. Vnášet do prostoru hřiště skleněné láhve, ostré předměty a manipulovat s nimi.

9. Dle zákona č. 65/2017 Sb., se zakazuje kouřit v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let, ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť, včetně elektronických cigaret. Zjistí-li vlastník prostoru porušení tohoto zákazu, osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout. Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje vstupovat a zdržovat se ve sportovním areálu.

10. V prostoru hřiště užívat jídla všeho druhu.

11. Odhazování žvýkaček na umělý povrch.

12. Nezanechávat žádné odpadky a předměty na hřišti a v okolí hřiště.

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědné osoby, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání odpovědné osoby, může odpovědná osoba požádat o zakročení Policie ČR.

Článek 5 – Kontrola dodržování

Provozního řádu tenisových kurtů. Za dodržování Provozního řádu víceúčelového hřiště zodpovídá odpovědná osoba, která je oprávněna provádět kontrolu.

V Sebranicích dne 27.4.2020